4. OSZTÁLYOS

JELENTKEZÉS 4. OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÁMÁRA A 2023/24-ES TANÉVRE

A Creascola Nyolcosztályos Gimnázium felvételt hirdet a 2023/2024-es tanévre az alábbiak szerint.

Tanulmányi terület kódja: 0001

Telephely kódja: 0002

2023/24-es tanévben két 5. osztály indul, mindkét osztály első idegen nyelve az angol.

Oktatott idegen nyelvek: ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL

Bontott csoportban tanítjuk:

 • az idegen nyelveket 
 • az informatikát
 • a műhelyt

Iskolánk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészítést: magyar, matematika, történelem, kémia, biológia, fizika, angol- és német nyelv, testnevelés és informatika tantárgyakból

FELVÉTELI

Magyar, matematika központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli és szóbeli vizsga, valamint a hozott tanulmányi eredmény.

Jelentkezés írásbeli felvételire: 2022. december 2. (péntek)

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

JELENTKEZÉSI LAP (PDF)

JELENTKEZÉSI LAP (DOC)

Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat), 10 óra a gimnáziumban (2040 Budaörs, Liget u. 3/a.)

Pótló Központi írásbeli felvételi időpontja: 2023. január 31. (kedd) 14 óra (csak az előzetesen, 2023.  január 31-ig bejelentett és orvosi igazolással alátámasztott esetekben).

Értesítés az írásbeli vizsga eredményéről: 2023. február 10. (péntek)

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat az értékelőlap átadásával.

2023. február 22. (szerda)

A 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a FELVÉTELI LAPot a gimnáziumnak, a TANULÓI ADATLAPot a Hivatalnak (Oktatási Hivatal 9100 Győr, Pf.694.)

Megjegyzés: Az általános iskola is továbbíthatná, de általában a szülők szeretik ezt önállóan, az általános iskola nélkül bonyolítani. 

Szóbeli felvételi vizsga időpontja:

2023. március 1-3-ig szóbeli felvételi az iskolában előzetes beosztás szerint. Az érintettek értesítjük az iskola honlapján keresztül és a helyben szokásos módon.

Felvételi jegyzék közzététele: 2023. március 17-ig 

A felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzuk az iskola honlapján (a törvényi előírásnak megfelelően az oktatási azonosítóval vagy jeligével és a felvételi során elért összpontszámmal).

Egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék: 2023. április 21. (péntek)

A Hivataltól megérkezik az egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék. 

Értesítés a felvételről vagy az elutasításról: 2023. április 28. (péntek)

Megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Beiratkozás a középfokú iskolákba: 2023. június 21–22.  

EGYÉB INFORMÁCIÓ

Javasoljuk a felkészüléshez az elmúlt évek feladatlapjainak megoldását és az így felmerült hiányok pótlását. Ezek itt érhetőek el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

Szülői tájékoztató időpontja: az iskola honlápján és egyéb felületeken meghirdetett nyílt napjain.

Jelentkezés az írásbeli vizsgára: 2022. december 2-ig az iskolánknak megküldött JELENTKEZÉSI LAPon.

Sajátos nevelési igényű tanulók, speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmüket, a szükséges szakértői véleménnyel, valamint az általános iskola igazgatója által ezzel kapcsolatban írt határozatának másolatával kérjük, csatolják a JELENTKEZÉSI LAPhoz!

JELENTKEZÉS a Creascola Nyolcosztályos Gimnázium 2023-2024. tanévben induló 5. évfolyamára

A központilag kiadott FELVÉTELI LAPon 2023. február 22-ig.

A FELVÉTELI LAP letölthető az iskola, ill. az Oktatási Hivatal honlapjáról.

A FELVÉTELI LAPot a gimnáziumnak, a TANULÓI ADATLAPot a Felvételi Központnak (Győr) kell megküldeni!

Amennyiben a tanuló NEM a CREASCOLA Nyolcosztályos Gimnáziumban írja a központi írásbeli felvételi vizsgát, a jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó ÉRTÉKELŐ LAP másolatát!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel. A két jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást! Az írásbeli vizsgák JELENTKEZÉSI LAPja kizárólag az írásbeli vizsgákra vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezésre szolgáló FELVÉTELI LAPokkal, amelyek benyújtásának határideje: 2023. február 22. 

A felvételiző teljesítményének értékelése

A végső sorrend megállapításánál az alábbi pontozást alkalmazzuk:

ÍRÁSBELI 
magyar50 pont
matematika50 pont
A 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgy átlaga alapján50 pont
SZÓBELI 
magyar25 pont
matematika25 pont
ÖSSZESEN:maximum 200 pont


A 10 legjobb írásbeli eredményt elérő diákot (pontegyezés esetén azokat a tanulókat részesítjük előnyben, akiknek lakóhelye Budaörsön található) felvételi beszélgetésre hívjuk be, a szóbeli helyett. Ezt külön nem értékeljük, mindenki automatikusan a szóbelin elérhető maximális 50 pontot kapja.

A szóbeli felvételi vizsga követelményei:

Magyarból és matematikából az általános iskolai törzsanyag. A szóbeli felvételin elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérünk, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó készségeket és képességeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes tanuláshoz szükségesek.

Magyar nyelv- és irodalom: 

Beszélgetés egy szövegről, ahol az alábbi készségeket mérjük: 

 • hangos olvasás
 • szövegértés, szövegértelmezés
 • a szövegvilág megértése, értelmezése
 • irodalmi jártasság életkornak megfelelően
 • információk keresése a szövegben
 • kreatív szövegalkotás szóban

Matematika: 

Matematikai készségek, képességek:

 • számolási, becslési  (természetes és valamelyest az egész számok köre) 
 • kombinatív, rendszerezési (pl. esetek megtalálása, megszámlálása)
 • induktív és deduktív logikai (egyszerűbb következtetések, sejtések, általánosítás, analógiák)
 • szövegértés és -alkotás (szöveges feladat megoldása, és a megoldás bemutatása)
 • térlátás, térbeli, időbeli és egyéb mennyiségi viszonyokban való tájékozódás
 • kreativitás, probléma-megoldás és felvetés (a szöveges feladat kapcsán, illetve esetlegesen a megoldott probléma alapján vonatkozó kérdések, újabb problémák megfogalmazása)
 • figyelem, koncentráció és emlékezet
 • egyszerűbb síkidomok felismerése (háromszög, téglalap, négyzet, kör), téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása

Döntés

A felvételről a felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató dönt.

Kiegészítő információk

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgákra (írásbeli és szóbeli) személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! Az írásbeli felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz NEM használható. A felvételi feladatlapokat (nem radírozható) TOLLAL kell kitölteni!

A képzési formára jellemző egyéb információk: az iskola SNI tanulók fogadására nem kijelölt intézmény.

További tájékoztatás a központi felvételi folyamatról ezen a linken érhető el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_6_8_evf

Budaörs, 2022. október 10.

Papp György

igazgató